Ontwikkeling en projecten

Bij Lister zitten we niet stil. Leren, ontwikkelen en onderzoeken zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van onze begeleiding continue te verbeteren en te vernieuwen. De Lister Academie biedt medewerkers opleidingen en trainingen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Er liggen vier boeken met de titels: Samen werken aan herstel, Hee!, Freedom first en Ruimte voor peer support.

Lister Academie

Lister bevindt zich in een steeds veranderend speelveld van maatschappelijke ontwikkelingen. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en de inhoud van producten en diensten wordt aangepast aan de veranderende behoeften en mogelijkheden in de markt. Het is ook daarom van groot belang de eigen expertise en de meerwaarde daarvan scherp te positioneren. De Lister Academie levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van dit vakmanschap.

Persoonlijke kwaliteiten en competenties van medewerkers zijn vaak doorslaggevend voor de door cliënten ervaren kwaliteit van de dienstverlening. We ondersteunen collega’s om deze competenties verder te ontwikkelen. Vakmanschap ontwikkelt zich in dialoog met cliënten en betrokkenen. De Lister Academie heeft een uitgebreid scholingsaanbod. Dit varieert van een uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe medewerkers tot deskundigheidsbevordering op meerdere gebieden, met bijvoorbeeld de training herstelondersteunende zorg (HOZ), waardengedreven werken, leefstijl en positieve gezondheid. Daarnaast bestaat ons aanbod bijvoorbeeld uit trainingen BHV, medicatieverstrekking en (brand)veiligheid. Lister heeft voor al haar medewerkers een passend scholingsbudget.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Lister kennen we de commissie Onderzoek. Onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling waarmee we ons innovatieve karakter willen vormgeven en behouden. organisatie. Resultaten van onderzoek kunnen nieuwe inzichten opleveren of handvatten voor ontwikkeling van nieuw beleid en worden vertaald naar modules voor de Lister Academie.

Projecten & innovaties

Naast onze reguliere begeleidingsvormen kennen we bij Lister een tal aan projecten en
innovaties. Afhankelijk van het vraagstuk formeren we per project een projectteam om op
bepaalde gebieden een doorbraak te realiseren.

Digitalisering

De komende jaren wordt ingezet op ondersteuning van onze zorg in de vorm van digitale middelen. Dit doen we onder meer met het innovatie programma Lister Digitaal. Het belangrijkste doel van het programma is het versnellen van de digitalisering binnen Lister door het betekenisvol, duurzaam en Lister-breed inzetten van digitale (zorg) middelen.

Diversiteit & inclusie

Deze projectgroep zet zich in voor een inclusief Lister. Een Lister waarin een grote verscheidenheid aan medewerkers en cliënten zich herkent, en zich erkend en thuis voelt.

Duurzaamheid

In 2019 heeft Lister de Green Deal ¨Duurzame zorg, voor een gezonde toekomst¨ ondertekend en hiermee een samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Utrecht en Milieuplatform Zorgsector aangegaan. Lister neemt in haar strategische bedrijfsdoelstellingen het verbeteren van de milieuprestaties op met als resultaat dat minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg is bereikt en trapsgewijs het
zilveren niveau wordt behaald.

Ervaringsdeskundigheid

In dit project wordt de inhoud en positionering van ervaringsdeskundigheid binnen Lister en Enik geherdefinieerd en bijgestuurd.

Jongvolwassenen

De doelgroep jongvolwassenen neemt toe bij Lister en de daarbij behorende behoefte om dit op herstelondersteunende manier goed neer te zetten ook. Zowel voor de huidige jongvolwassenen in zorg bij Lister als toekomstige jongvolwassenen die in zorg komen. Daarom is in 2020 het project jongvolwassenen gestart met als doel om te komen tot begeleidings- en woonvormen waar jongvolwassenen zich thuis voelen.

Leefstijl

Door extra aandacht te besteden aan leefstijl hopen we het volgende te bereiken: cliënten maken gebruik van leefstijlinterventies of specifieke begeleiding op leefstijl gericht, Lister heeft een breed gedragen visie op leefstijl en gezond werken voor medewerkers. Hieruit vloeit een aanbod dat gedragsverandering stimuleert. Het Muva onderzoek wordt gecoördineerd en ondersteund en leidt tot de ontwikkeling van leefstijlinterventies in de deelnemende gebieden. Bestaande leefstijl initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en verbonden waardoor leefstijl breed in Lister geïntegreerd wordt. Borging leefstijl in cliëntenzorg is gereed en leefstijl is onderdeel van het zorgplan.

Netwerkpsychiatrie

Netwerkpsychiatrie verbindt een aantal bestaande zorgmodellen, zoals FACT, IHT, HIC, ART en POD met als rode draad de resourcegroepen. Er wordt gebruik gemaakt van de kernelementen die een aantal modellen gemeen hebben: herstelondersteuning, het consequent betrekken en ondersteunen van naasten en een
nadruk op eigen regie van de cliënt. Bij Lister doet team Overvecht BW de komende twee
jaar ervaring op met deze manier van werken.

Rookvrije ggz

GGZ Nederland heeft samen met ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Afspraak is dat in 2025 alle aangesloten ggz-instellingen rookvrij zijn. Ook Lister.

Uitgelicht nieuws

De Lister activiteitenkalender voor oktober is er

De kalender met de activiteitenkalender van oktober staat online! Op de vernieuwde activiteitenpagina zijn nu alle activiteiten van september en oktober te…

Socialrun: Lister deelnemers liepen 555 kilometer in 48 uur!

De Socialrun zit er weer op. Lister medewerkers en cliënten liepen dit weekend 555 kilometer in 48 uur voor het…

Volg en steun Lister tijdens de Socialrun

De Socialrun is gestart! Ook team Lister is weer van de partij. Tussen vrijdag 15 en zondag 17 september 2023…