Spring naar content
Lister Academie logo

Wat is de Lister Academie?

De Lister Academie is gestart in 2017, met als doel te faciliteren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers om de transitie in de GGZ vorm te geven. Dat is nog steeds onze voornaamste doelstelling. Bovendien ondersteunen we medewerkers in hun werk, zodat zij dit met plezier en vertrouwen kunnen uitoefenen. 

De producten sluiten aan bij onze Richtlijn Goede Zorg, maar we kijken ook naar ontwikkelingen op het gebied van herstelondersteunende zorg (HOZ), waardengedreven werken, leefstijl, positieve gezondheid en dialogisch werken. Daarnaast bestaat ons aanbod bijvoorbeeld uit trainingen BHV, medicatieverstrekking, veiligheid, OMPA (omgaan met psychiatrische aandoeningen) en HOZ.

Onze visie op leren

Bij de start van de Academie zijn drie pijlers benoemd die onze visie op leren ondersteunen. Dat zijn kennisontwikkeling, leren op de werkplek en ontwikkelen van vakmanschap. Graag lichten we deze pijlers toe. Zij vormen de basis van de Academie.

Kennisontwikkeling

Deskundigheid en vakmanschap van medewerkers is een voorwaarde voor goede zorg. Er is specifieke kennis nodig om deze beroepen te kunnen uitoefenen. Lister heeft echter ook een heel eigen werkwijze en visie ontwikkeld die haar onderscheidend maakt van branchegenoten. Kenmerkend voor Lister is de aandacht voor innovatie, kennisontwikkeling en onderzoek. Lister stond aan de wieg van de ontwikkeling van herstelondersteuning en van ervaringsdeskundigheid, van peersupport en waardengedreven zorg. Deze kennis en deskundigheid (en identiteit van Lister) ligt ten grondslag aan de trainingen en opleidingen van de Lister Academie en wordt verder ontwikkeld samen met teams en collega’s. De Academie wil een kennisinstituut zijn dat ook landelijk een uitstraling heeft naar organisaties en medewerkers binnen en buiten de GGZ. Hierin speelt de expertise van collega’s een grote rol. Ook volgt de Academie relevante wetenschappelijke en innovatieve ontwikkelingen en zorgt voor een vertaalslag van de resultaten naar de praktijk.

Leren op de werkplek

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling vindt plaats op de werkvloer. De eigen praktijk is de belangrijkste plek om te leren, reflecteren en te verdiepen. Hoe dichter het leren bij de werkpraktijk wordt gebracht, hoe groter de kans dat de transfer naar de werkpraktijk gemaakt wordt. Collega’s krijgen op de werkvloer feedback van elkaar en van een coach. Hierdoor wordt het reflecterend vermogen direct aangesproken en versterkt en worden competenties ontwikkeld en eigen gemaakt. Autorijden leer je niet door een theoretisch examen te doen, maar door onder begeleiding van een instructeur de weg op te gaan.

Ontwikkelen van vakmanschap

Lister bevindt zich in een steeds veranderend speelveld van maatschappelijke ontwikkelingen. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en de inhoud van producten en diensten wordt aangepast aan de veranderende behoeften en mogelijkheden in de markt. Het is ook daarom van groot belang de eigen expertise en de meerwaarde daarvan scherp te positioneren. De Lister Academie levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van dit vakmanschap. Persoonlijke kwaliteiten en competenties van medewerkers zijn vaak doorslaggevend voor de door klanten ervaren kwaliteit van de dienstverlening. We ondersteunen collega’s deze competenties verder te ontwikkelen.

Vakmanschap ontwikkelt zich in dialoog met cliënten en betrokkenen. Familie en naasten, maar ook betrokkenen uit ggz en maatschappelijke voorzieningen die een rol hebben in het herstel van cliënten. Het resultaat van onze begeleiding wordt bepaald door de kwaliteit van de persoonlijke en professionele relaties die wij als medewerkers hier aangaan. Herstel vindt plaats binnen het netwerk en door aan te sluiten bij de problemen en behoeften zoals die daar worden ervaren. Juist op spannende momenten begeleid je netwerken om hiervan leren, er doorheen te komen, sterker te worden en meer veerkracht te ontwikkelen. Onze begeleiding als hulpverlener is van meerwaarde als cliënten en hun netwerk zich gehoord en begrepen voelen, zelf betekenis geven en hun eigen oplossingsrichtingen kiezen. Hierdoor ontwikkelen zij hun eigen kracht.  

Nieuwe ontwikkelingen

Tenslotte, als Academie willen we zo veel mogelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de GGZ. De Academie is betrokken bij de ontwikkeling van Redesigning Psychiatry. We ondersteunen het Lister Platform Ervaringsdeskundigheid, de Commissie Onderzoek en sluiten aan bij kennisnetwerken als Leefstijl en de Gebiedsteams. We zijn verbonden met het Instituut Positieve Gezondheid en Indekerngezond en werken nauw samen met interne afdelingen. Onze belangrijkste bron van input, informatie en ontwikkelingen zijn locatiehoofden, medewerkers en klanten.