Expertiseteam

Het team Expertise draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg op locaties. Hun kerntaken bestaan uit inhoudelijke ondersteuning bij complexe problematiek, kwaliteitsverbetering van zorg en contacten onderhouden met ketenpartners. Belangrijke taken van het team:

  • Inzet van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, zij kunnen op cliënt- en locatieniveau meedenken over casuïstiek en interventies.
  • Deelname aan de verschillende stedelijke overlegvormen waar het gaat om ketenzorg.
  • Het signaleren van leemtes in de zorgketen en initiatieven ontwikkelen om zorg te realiseren.