ANBI

Lister staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat de stichting zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen nut. Als ANBI geeft Lister openheid van zaken. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten, de staat van baten en lasten, de samenstelling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid en onze financiële verantwoording kunt u ons bestuursverslag 2017, jaarrekening 2017 en/of het jaarbericht 2017 inzien. Voor het beleid rondom het uitvoeren van de doelstelling, verwijzen we u naar het meerjarenbeleidsplan 2012 – 2015. Bovendien informeren wij u graag over aan Lister gelieerde partijen: Benedictus Labre 2017 en Steunstichting Lister 2017.